Player's Details : 2022/09/22 - 2023/09/22

CHANDARANA Aum Anand - KEN - 2010-12-01 - Points : 49 - Ranking : 123

Tournament Start Date End Date Singles
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 30
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 11
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 8
Total singles points : 49
Tournament Start Date End Date Doubles
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 0
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 0
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 0
Total doubles points : 0

Total points : 49 + (0)/4 + 0= 49

Tournament Start Date End Date Singles Doubles Points
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 30 0 30
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 8 0 8
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 11 0 11