Player's Details : 2022/09/22 - 2023/09/22

MURAGE Mark - KEN - 2009-07-02 - Points : 31 - Ranking : 135

Tournament Start Date End Date Singles
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 13
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 7
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 1
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 0
Total singles points : 21
Tournament Start Date End Date Doubles
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 40
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 0
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 0
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 0
Total doubles points : 40

Total points : 21 + (40)/4 + 0= 31

Tournament Start Date End Date Singles Doubles Points
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 1 0 1
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 13 0 13
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 7 40 17
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 0 0 0