Player's Details : 2022/09/22 - 2023/09/22

MWORIA FANAKA - KEN - 2009-02-18 - Points : 28 - Ranking : 143

Tournament Start Date End Date Singles
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 12
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 6
Total singles points : 18
Tournament Start Date End Date Doubles
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 40
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 0
Total doubles points : 40

Total points : 18 + (40)/4 + 0= 28

Tournament Start Date End Date Singles Doubles Points
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 6 40 16
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 12 0 12