Player's Details : 2022/09/22 - 2023/09/22

QUADROS Ayaan - KEN - 2011-07-30 - Points : 100 - Ranking : 86

Tournament Start Date End Date Singles
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 30
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 25
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 25
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 10
Total singles points : 90
Tournament Start Date End Date Doubles
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 40
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 0
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 0
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 0
Total doubles points : 40

Total points : 90 + (40)/4 + 0= 100

Tournament Start Date End Date Singles Doubles Points
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 10 0 10
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 25 0 25
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 30 0 30
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 25 40 35