Player's Details : 2018/10/29 - 2019/10/29

KIPSANG REHA - KEN - 2007-03-16 - Points : 5 - Ranking : 134

Tournament Start Date End Date Singles
ITF/CAT African Junior Circuit- Kenya 14U Leg I - KEN 2019-05-25 2019-05-28 4
ITF/CAT African Junior Circuit- Kenya 14U Leg II - KEN 2019-05-28 2019-05-31 1
Total singles points : 5
Tournament Start Date End Date Doubles
ITF/CAT African Junior Circuit- Kenya 14U Leg I - KEN 2019-05-25 2019-05-28 0
ITF/CAT African Junior Circuit- Kenya 14U Leg II - KEN 2019-05-28 2019-05-31 0
Total doubles points : 0

Total points : 5 + (0)/4 + 0= 5

Tournament Start Date End Date Singles Doubles Points
ITF/CAT African Junior Circuit- Kenya 14U Leg I - KEN 2019-05-25 2019-05-28 4 0 4
ITF/CAT African Junior Circuit- Kenya 14U Leg II - KEN 2019-05-28 2019-05-31 1 0 1