Player's Details : 2022/09/22 - 2023/09/22

MUNA Daniella - KEN - 2011-06-09 - Points : 21 - Ranking : 147

Tournament Start Date End Date Singles
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 20
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 1
Total singles points : 21
Tournament Start Date End Date Doubles
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 0
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 0
Total doubles points : 0

Total points : 21 + (0)/4 + 0= 21

Tournament Start Date End Date Singles Doubles Points
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 20 0 20
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 1 0 1