Player's Details : 2022/09/22 - 2023/09/22

VAN ZYL ANNABELLE - RSA - 2011-07-11 - Points : 140 - Ranking : 61

Tournament Start Date End Date Singles
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 80
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 40
Total singles points : 120
Tournament Start Date End Date Doubles
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 40
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 40
Total doubles points : 80

Total points : 120 + (80)/4 + 0= 140

Tournament Start Date End Date Singles Doubles Points
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 40 40 50
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 80 40 90