Player's Details : 2022/09/22 - 2023/09/22

ROGOI Jenerica - KEN - 2011-06-28 - Points : 83 - Ranking : 88

Tournament Start Date End Date Singles
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 40
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 25
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 13
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 5
Total singles points : 83
Tournament Start Date End Date Doubles
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 0
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 0
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 0
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 0
Total doubles points : 0

Total points : 83 + (0)/4 + 0= 83

Tournament Start Date End Date Singles Doubles Points
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg I - KEN 2022-10-30 2022-11-02 5 0 5
ITF/CAT African 14 and Under Circuit - Kenya Leg II - KEN 2022-11-02 2022-11-05 25 0 25
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 13 0 13
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 40 0 40